Готовимся к экзаменам - bibliotekasch1
Размер шрифта
A- A+
Межбуквенное растояние
Цвет сайта
A A A A
Изоображения
Дополнительно

Готовимся к экзаменам

Зборнiк матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі

/media/katalog/22030.jpg

Пролистать

Зборнік змяшчае тэксты для пераказаў для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі. Асобныя тэксты зборніка будуць прапанаваны на пісьмовых экзаменах па беларускай мове за перыяд навучання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі, а таксама дапамогуць настаўнікам у арганізацыі кантролю ведаў навучэнцаў на працягу вучэбнага года.

Рецензент:

  •  настаўнік беларускай мовы і літаратуры вышэйшай катэгорыі дзяржаўнай установы адукацыі «Сярэдняя школа № 45 г. Мінска»А. С. Макаўчык

Беларуская мова ў табліцах і схемах

Пролистать

У кнізе ў форме табліц і схем сістэматызаваны тэарэтычныя звесткі па ўсіх асноўных раздзелах школьнага курса беларускай мовы.

Вучэбны дапаможнік прызначаны для навучэнцаў агульнаадукацыйных школ, гімназій, ліцэяў і каледжаў, сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў, абітурыентаў, а таксама ўсіх, хто цікавіцца беларускай мовай.

Беларуская мова. ЦТ за 60 урокаў

/media/katalog/22331.jpg

Дапаможнік прызначаны для сістэматызацыі і паглыблення ведаў па беларускай мове пры падрыхтоўцы да цэнтралізаванага тэсціравання. Утрымлівае даведачны матэрыял, практыкаванні, тэсты з адказамі і каментарыямі.

Адрасуецца навучэнцам старшых класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, абітурыентам. Можа выкарыстоўвацца на факультатыўных занятках, а таксама для самастойнай работы.

Материалы для подготовки к обязательному выпускному экзамену по английскому языку

Пособие содержит образцы экзаменационных материалов и заданий по английскому языку. Сборник состоит из трех частей, каждая из которых структурно соответствует определенному этапу экзамена. Для подготовки к первому этапу предлагается 70 текстов для чтения и материалы для собеседования, ко второму — 70 аудиотекстов и материалы для собеседования, а для подготовки к третьему этапу экзамена приводится 70 вариантов материалов для беседы по предложенной ситуации общения.

Пособие можно использовать на уроках английского языка, на факультативных занятиях, а также для самостоятельной работы учащихся.

Адресуется старшеклассникам для полноценной и качественной подготовки к выпускному экзамену по английскому языку, а также учителям.

Аудиоприложение можно бесплатно скачать на сайте www.aversev.by.

Матэрыялы для падрыхтоўкі да абавязковага экзамену па гiс­то­рыі Беларусi. 11 клас

Матэрыялы па навейшай гісторыі Беларусі прызначаны для падрыхтоўкі навучэнцаў 11 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі да выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Гісторыя Беларусі», які ўведзены ў якасці абавязковага ў адпаведнасці з пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 7 ліпеня 2014 г. № 95.

Дапаможнік змяшчае 50 тэарэтычных пытанняў па гісторыі Беларусі з 1917 г. да пачатку ХХІ ст. і прыклады заданняў, якія прапануюцца да кожнай тэмы. Фармулёўкі экзаменацыйных тэм адпавядаюць білетам, зацверджаным Міністэрствам адукацыі. У матэрыялах для дапамогі адзінаццацікласнікам змешчаны кароткія біяграфіі гістарычных асоб і дзеячаў культуры; паняційна-тэрміналагічны слоўнік; пералік асноўных гістарычных дат, пададзены ў выглядзе храналагічнай табліцы; картасхемы, якія адлюстроўваюць геапалітычнае становішча Беларусі ў розныя гістарычныя перыяды.

Пад навуковай рэдакцыяй доктара гістарычных навук, прафесараВ. М. Фаміна

Материалы для подготовки к обязательному экзамену по истории Беларуси. 11 класс

Материалы по новейшей истории Беларуси предназначены для подготовки учащихся 11 класса учреждений общего среднего образования к выпускному экзамену по учебному предмету «История Беларуси», который введен в качестве обязательного в соответствии с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 7 июля 2014 г. № 95.

Пособие содержит 50 теоретических вопросов по истории Беларуси с 1917 г. до начала ХХІ в. и примеры заданий, которые предлагаются к каждой теме. Формулировки экзаменационных тем соответствуют билетам, утвержденным Министерством образования. В материалах в помощь одиннадцатиклассникам размещены короткие биографии исторических личностей и деятелей культуры; понятийно-терминологический словарь; перечень основных исторических дат, представленный в виде хронологической таблицы; картосхемы, которые отражают геополитическое положение Беларуси в разные исторические периоды.

История Беларуси. Практические задания для подготовки к обязательному выпускному экзамену. 11 класс

Пособие содержит ответы на третьи вопросы билетов для выпускного экзамена, утвержденных Министерством образования Республики Беларусь.

Адресуется учащимся 11 класса учреждений общего среднего образования для подготовки к обязательному экзамену по истории Беларуси.

Рeцeнзенты:

  •  методист высшей категории, методический совет управления учебно-методической работы государственного учреждения образования «Академия последипломного образования» В. М. Воронович
  •  учитель истории высшей квалификационной категории государственного учреждения образования «Гимназия № 56 г. Минска» П. М. Гламбоцкий

История Беларуси. 6–11 классы. Основные даты и события с комментариями

/media/katalog/21816.jpg

Пролистать

Пособие включает даты исторических событий с древнейших времен до начала XXI века, обязательное знание которых предусмотрено программой вступительных испытаний в учреждения высшего и среднего специального образования. К каждой дате предлагается краткий комментарий, характеризующий определенное событие и его участников. Кроме этого, для удобства пользования в конце издания содержится именной указатель. Навигация пособия позволит быстро найти необходимую информацию: при поиске можно ориентироваться либо на дату, либо на имя персоналии, чья деятельность относится к рассматриваемому событию.

Обществоведение. 9–11 классы. 2000 понятий и терминов

/media/katalog/22304.jpg

Пролистать

Пособие представляет собой глоссарий понятий, терминов и категорий, содержащихся в школьных учебных пособиях. Цель книги — помочь школьникам и абитуриентам в поиске определений и систематизации знаний по предмету, сэкономить время для подготовки к экзамену и централизованному тестированию.

Адресуется учащимся старших классов, абитуриентам, учителям обществоведения.

Сборник заданий для выпускного экзамена по учебному предмету «Математика» за период обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования

Сборник предназначен для составления экзаменационных работ при проведении выпускного экзамена в письменной форме по учебному предмету «Математика» за период обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования.

Рeцeнзенты:

  •  кандидат физико-математических наук, доцент кафедры геометрии, топологии и методики преподавания математики Белорусского государственного университета Ю. Д. Чурбанов
  •  учитель математики высшей категории государственного учреждения образования «Средняя общеобразовательная школа № 125 г. Минска»В. В. Скрипко

Математика. 101 балл успеха

/media/katalog/22160.jpg

Пролистать

Данная книга — это универсальное пособие для подготовки к централизованному тестированию, домашний учитель по математике, который поможет без привлечения других пособий успешно подготовиться к поступлению. В книге последовательно и доступно излагается необходимый теоретический материал, предлагаются различные виды заданий, примеры их выполнения, тесты и ответы на них. Представленное издание включает материалы, изучаемые в 10–11 классах.

Адресуется учащимся и учителям школ, гимназий, лицеев, преподавателям подготовительных курсов и репетиторам.

Биология. Полный школьный курс

/media/katalog/21961.jpg

Пролистать

Пособие содержит материал, соответствующий содержанию курса биологии средней школы. В нем последовательно раскрываются наиболее общие свойства живых организмов, их многообразие от бактерий до человека, распространение, среда обитания, классификация, особенности строения и процессов жизнедеятельности, значение в природе и жизни человека. Серьезное внимание уделяется учению о видах и популяциях организмов, экосистемах и биосфере, эволюции живых организмов, селекции и биотехнологии, рассматривается роль человека в биосфере.

Книга адресована учащимся учреждений общего среднего и среднего специального образования, абитуриентам, учителям биологии и преподавателям факультетов довузовской подготовки.

Физика. Основные понятия, формулы, законы

В пособии конспективно изложен основной материал курса физики в соответствии с содержанием действующей учебной программы для учреждений общего среднего образования и учебников. Книга поможет восстановить в памяти, конкретизировать и систематизировать ранее изученное.

Адресуется старшеклассникам и абитуриентам для работы на уроках и подготовки к централизованному тестированию.

Химия в таблицах и схемах

/media/katalog/21406.jpg 

Пролистать

В пособии в конспективной форме представлен основной материал школьного курса химии в соответствии с учебной программой учреждений общего среднего образования и программой вступительных испытаний. Издание поможет систематизировать знания и подготовиться к выпускному экзамену и централизованному тестированию.

Адресуется учащимся, преподавателям и абитуриентам.